Què és European Tree Worker?

L’ETW és aquell professional que duu a terme tasques de manteniment en arbrat urbà -públic i privat- tenint en compte l’estat de salut del propi arbre i la seguretat dels mitjans humans i materials que l’envolten, amb l’objectiu de mantenir un patrimoni arbori bell, sa i segur.

Aquest tipus de tasca exigeix ​​un domini de les tècniques de poda, sustentació i tala ‘arbres ornamentals, unes competències generals en arboricultura i un coneixement de les tècniques d’accés als arbres, respectant i fent complir en tot moment la seguretat en el treball.

La seva formació ha d’abastar els camps de l’arboricultura en general, la biologia i la mecànica (estàtica dels arbres), i ha de ser coneixedor dels riscos dels arbres a les ciutats i altres llocs on puguin suposar un perill.

A més, ha de tenir coneixements relacionats amb matèries de protecció col·lectiva i personal, amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, amb la salut laboral, així com amb els principis d’abalisament de les zones de treball i de les calçades destinades a vehicles.

El treball sobre els arbres requereix una elevada qualificació tècnica i física, així com un entrenament especial i exhaustiu en les diverses tècniques que es desenvolupen, sobretot pel que fa a la seguretat laboral.

Renovar Certificació European Tree Worker

El certificat European Tree Worker té una validesa de 3 anys des de la data de realització, però s’ha de renovar cada 3 anys. Per renovar el certificat, el professional ETW pot acreditar:

Que ha estat realitzant feines de cures i manteniment en arboricultura en un període de temps comprès entre 24 i 36 mesos, mitjançant certificat d’empresa, vida laboral, o en cas d’autònoms: model 036+justificació de pagament de quota d’autònom, etc.

Un certificat de 1rs auxilis realitzat en un període no superior a tres anys.

Un certificat mèdic d’aptitud per a treballs en altura, expedit per metge de capçalera, mútua, etc. amb data coincident a l’any de la renovació.

Certificats d’haver rebut formació específica en arboricultura, justificant, segons el nou reglament de l’EAAC, 30 hores durant els tres anys de vigència del carnet. Només seran acceptats els certificats de formació impartida per l’AEA o formació per centres que imparteixen formació reconeguda per l’AEA.

Per a més informació:

https://aearboricultura.org/european-tree-worker/

Renovació de la certificació European Tree Worker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.